การสัมมนาวิชาการ "แนวทางการทำวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าของยางพารา"
วิทยากร ศ.ดร.ธีรยศ วิทิตสุวรรณกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ม.สยาม
และ ดร.วิจิตร สุพินิจ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ ม.สยาม
วันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ม.ทักษิณ สงขลา
และห้องประชุมปาริฉัตร ม.ทักษิณ พัทลุง