การประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ศูนย์ความเป็นเลิศพลังงานทางเลือก
และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ศูนย์ความเป็นเลิศทางอุตสาหกรรมการเกษตร ครั้งที่ 1/2559
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง