รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
นำทีมนักวิจัยเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (HERP IV)
ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโดยสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่านที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์ในงานดังกล่าวด้วย