โครงการทรัพย์สินทางปัญญา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสืบค้นสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

วันที่ 10 ก.พ. 2558 เวลา 09.00-13.00 น. ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง