ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้รับ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559
เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. ณ E-vent Hall 102-103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ
1.ดร.สุวิทย์ คงภักดี และคณะ กับรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559
2.ดร.ศุภลักษณ์ อำลอย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558 ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์