โครงการถ่ายทอดแผนลงสู่การปฏิบัติ และการจัดทำข้อตกลงภาระงานรายบุคคล
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2559
วันที่ 13-14 มกราคม 2559 ณ สงขลาคีรี รีสอร์ท จ.สงขลา