เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้
เพื่อรับทราบการดำเนินการงาน / กิจกรรม และติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติมากขึ้น
ณ ห้องประชุมกัปตัน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่