บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าพบขอพรพร้อมมอบกระเช้าของขวัญแก่ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจำส่วนงาน เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙