โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การสัมมนาทางวิชาการ “การปฐมนิเทศนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ระหว่างปี 2558 - 2559” ในวันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม SC 216 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง (ตึกโดม) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ซึ่งมีกิจกรรมเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ก้าว สู่... นักวิจัยมืออาชีพ ทำอย่างไร” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา
อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2553
และผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2557
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลทิศา สุขเกษม อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2557