การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ และ วารสารปาริชาต
โดยใช้ระบบระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJO)
ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ย. 58