พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายการวิจัยเพื่อพัฒนาภาคใต้
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมปัณฑิตา ชั้น
10
อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์จารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและวิจัย
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายการวิจัยเพื่อพัฒนาภาคใต้
และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ ร่วมลงนามในฐานะพยาน
เพื่อพัฒนางานวิจัยในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ การศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและเพื่อการพัฒนา
การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม การสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ การสร้าง พัฒนาและจัดการองค์ความรู้
ที่จำเป็นต่อการแก้ไขและพัฒนาภาคใต้ รวมถึงการติดตามและประเมินผล
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมปัณฑิตา ชั้น 10 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งประกอบด้วยสถาบันวิชาการหลัก 21 แห่งในภาคใต้ ประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยตาปี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ วิทยาลัยชุมชนสงขลา วิทยาลัยชุมชนสตูล วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนระนอง และวิทยาลัยชุมชนพังงา