ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้รับ"รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2557
วันที่ 1 ต.ค. 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
เอกสารแนบประกาศ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ.2557