โครงการ “การเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS)
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT 307 วิทยาเขตพัทลุง
และวันอังคารที่ 29 กันยายน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C 207 วิทยาเขตสงขลางนี้