โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยวิจัย/ ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยทักษิณ :
“เปิดโลกทัศน์...แนวทางการพัฒนา สู่ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง”
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมทางไกลปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง (ตึกโดม) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.พิกุล วณิชาภิชาติ
อดีตผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์