โครงการประชุมวิชาการ 2 จังหวัด 2 มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่19 - 20 กันยายน 2558
มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้บริหาร ผู้นำส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง จังหวัดปัตตานี
และนักวิจัยจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
โดยมีนักวิชาการภายนอกมาร่วมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อทำให้งานวิจัยสมบูรณ์ขึ้น และสามารถนำไปพัฒนางานวิจัยที่เกิดประโยชน์แก่ชุมชนต่อไป 
ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง