โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หลักสูตร : เทคนิคการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
เมื่อวันที่ 16 - 17 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมสินสมุทร โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2557 (สาขาเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา)
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้