การพัฒนาชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ 
(วิพากษ์ข้อเสนอชุดโครงการวิจัย และรับฟังข้อเสนอแนะ/วิพากษ์ โครงการ)
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 58
ณ ห้องประชุมสิงห์ทอง  โรงแรมสิงห์โกลเด้น เพลส 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา