บริษัท สมาร์ทเทค ซัพพลาย จำกัด
เข้าหารือการต่อยอดผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 58
ณ ห้องประชุม 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วข.สงขลา