บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัล
กิจกรรมการประกวดโครงงานการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร ครั้งท 5 ระดับมัธยมต้นและระดับมัธยมปลาย
วันที่ 8 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ