โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการยกร่างคำขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2558
ณ อนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดตรัง