มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2558 Thailand research expo 2015...
ภายใต้ theme "งานวิจัยเพื่อสร้างธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม"
ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ