ทำบุญขึ้นบ้านใหม่สถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่ 24 ก.ค. 2558
ณ อาคารศูนย์เครื่องมือและห้องปฏิบัติการกลาง