เมื่อวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หลักสูตร : เทคนิคการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
ณ ห้องประชุมสงขลาบอลรูม โรงแรม บี พี สมิหลา บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) เป็นวิทยากร
การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักวิจัย คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ทราบเทคนิค วิธีการเขียนผลงานวิชาการ งานวิจัย เผยแพร่สู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ
นำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงวิชาการ เชิงพาณิชย์
เชิงสาธารณะ เชิงพื้นที่และชุมชน ซึ่งมีผู้สนใจจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ
เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 64 คน