การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 ประจำปี พ.ศ. 2558
ระหว่างวันที่ 10-12 มิ.ย. 2558
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

website: http://rms.rdi.tsu.ac.th:82/TSUCONFERENCE25/1home.php