IMT-GT 2015 International Symposium on Livable Old-Town Tourism
ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
เข้าร่วมงานประชุม IMT-GT 2015 International Symposium on Livable Old-Town Tourism
ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพร่วมกับจังหวัดสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดการประชุมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย
เพื่อสรรหาผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองเก่า ทั้งด้านอนุรักษ์เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
นำมาปรับใช้ในการพัฒนาเมืองเก่าสงขลาให้สามารถเป็นเมืองมรดกแห่งภูมิภาคอาเซียน และเมืองมรดกโลกในอนาคต
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และความตระหนักในการรักษาและฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกัน