โครงการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ และปรับปรุงแผนปฏิบัติการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ระหว่างวันที่ 10-12 พ.ค. 2558
ณ ภูผาและลำธาร รีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี