ภาพบรรยากาศงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (Regional Research Expo)” Session การศึกษาและกาเรียนรู้
รับผิดชอบโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ..ได้รับเกียรติ จาก ดร.สิริกร มณีรินทร์ .....
ประธานคณะอนุกรรมการปฎิรูปการเรียนรู้ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ซึ่งดำเนินงานโดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ ภายใต้แนวคิดหลัก“วิจัยสร้างความรู้ ถ่ายทอดสู่สังคม”ในรูปแบบ “Research On Sale… ช็อป ชิม เที่ยว เรียนรู้ ดูงานวิจัย