กิจกรรมอบรมพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ วันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค.58
ที่ บ้านหน้าเกาะรีสอร์ อ.ศรีนครินทร์ และอบต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
มีผู้เข้าร่วมเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณทั้งสองวิทยาเขต
เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีทักษะการทำวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ฝึกทักษะการเก็บข้อมูล การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคส่วนต่างๆในสังคม และการเฟ้นหาโจทย์วิจัย