งานเลี้ยงรับรองและแสดงความยินดี ผู้รับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์
“อาจารย์ตัวอย่างและบุคลากรตัวอย่าง มหาวิทยาลัยทักษิณ "
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมด