โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 : เทคนิคการเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยผ่าน ฐานข้อมูล ELSEVIER
วันพุธ ที่ 28 มกราคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ IT 302 ส านักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง