การวิพากษ์โจทย์วิจัย
“โครงการ การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง"
วันที่ 26 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โดยมีผู้เข้าร่วมจากตัวแทนชุมชน นักวิจัยชุมชน นักวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)