บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรมผู้ใช้สัตว์
ผู้ควบคุมการเลี้ยงและใช้สัตว์ สัตวแพทย์ และกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 7 - 9 มกราคม 2558
ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา