การประชุมวิชาการ เทา - งาม วิจัย ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมทางวิชาการ เทา-งาม วิจัย ครั้งที่ 2
เพื่อแลกเปลี่ยน พัฒนา แก้ปัญหา ในการดำเนินการวิจัยร่วมกัน ซึ่งได้ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยทักษิน และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี