อบรมเชิงปฎิบัติการ “เทคนิคการสืบค้นสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
และเทคนิคการยกร่างคำขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ด้านฟิสิกส์และวิศวกรรมศาสตร์” 
วันที่ 8– 9 พฤศจิกายน 2557 ณ ศรีปากประรีสอร์ท ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง