โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “การเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ
(National Research Management System: NRMS)”