สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
“งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2557"
ในระหว่างวันที่ 22– 31สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
และได้มีพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนางานวิจัย
ระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ กับ CENTRE DE COOPERATION INTERNATINALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง