สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ นำนักวิจัยเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)
ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

        โดยเข้าร่วมนำเสนอในหัวข้อ “งานวิจัยเพื่อการบริหารจัดการการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมภาคชุมชน”
        ซึ่งเป็นผลงานวิจัยในโครงการทักษิณถิ่นยุติธรรม : โครงการความคิดเห็นของประชาชนต่อการบังคับใช้พระราชกำหนด
        การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ดังนี้

        1. โครงการวิจัย: การประเมินความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
           นักวิจัย : ผศ.กรกฎ ทองขะโชค

       2. โครงการวิจัย: โครงการความคิดเห็นของประชาชนต่อการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการ
           ในสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
           นักวิจัย: ผศ.ดร.สุทธิพร บุญมาก

       3. โครงการจัดทำสื่อเพื่อส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนใต้
           นักวิจัย: นายสุวรรณ โชติการ