ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยยอนเซ ประเทศเกาหลี 26-30 ม.ค. 2556
บทสรุปผู้บริหาร