เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2555 สวพ. นำนิสิต นักวิจัย
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 75 คน เข้าร่วมกิจกรรม วันทุเรียนหล่น
ในพื้นที่ชุมชนบ้านวังหอน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช


โดยการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชนด้านสุขภาวะแบบมีส่วนร่วม:ชุมชนบ้านวังหอน
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้แก่นิสิต นักวิจัย และบุคลากรด้านภูมิปัญญาชุมชน
และวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนบ้านวังหอน ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายให้เกิดระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและชุมชนต่อไป