โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย:
การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียน ข้อเสนอโครงการวิจัย
(งานวิจัยชุมชน ชุมชนบ้านวังหอน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช)
18-19 ก.ค. 55 วันที่ : 18 - 19 ก.ค. 55