โครงการพัฒนาและขับเคลื่อน การสร้างชุมชนเข้มแข็งให้พร้อมสำหรับ สถานการณ์ภัยพิบัติ : กรณีศึกษาลุ่มน้ำ จ.พัทลุง