“การประชุมสัมมนา เรื่อง คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Repository : TNRR)”
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องพิทักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต จ.ภูเก็ต ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และหน่วยงานหลักด้านการวิจัย ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)