สถาบันวิจัยและพัฒนาและนักวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
เข้าร่วมจัดบูธแสดงผลงานวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัย ในงาน
"การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติครั้งที่ 1"
ระหว่างวันที่ 29-30 เม.ย. 55 ใน Theme "ขุมพลังมหาวิทยาลัยวิจัยสู่อาเซียน"