การขับเคลื่อนการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน: ชุมชนสทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555