การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย วันที่ 31 สิงหาคม 2554