การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 1
โดยความร่วมมือของ 70 มหาวิทยาลัย
The First Higher Education Research Promotion Congress(HERP CONGRESS I)
ในวันที่ 21 – 23 มกราคม 2556
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)

รายงานการเข้าร่วมการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 1