การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงร่างองค์กร"
วันที่ 4 มิถุนายน 2556