ประเมินผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย
วันที่ 6 มิถุนายน 2555 ช่วงบ่าย