ประเมินผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ
วันที่ 6 มิถุนายน 2555 ช่วงเช้า