โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย
การใช้ระบบบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
วันที่ 9 มกราคม 2556 ทั้ง 2 วิทยาเขต